Biografi Singkat Syaikh Muhammad At-Tamimy 

Biografi Syaikh Muhammad At-Tamimy

Nama beliau adalah Al-Allamah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Bariid bin Muhammad At-Tamimy. Beliau lahir pada tahun 1115 H di ‘Uyainah, salah satu kota di Najd. Beliau tumbuh besar di kota ini di tengah keluarga yang berilmu dan taat terhadap ajaran agama Islam.

Ketika beliau berusia 10 tahun beliau sudah fasih dalam membaca Al-Qur’an serta telah menghafalnya, bahkan beliau juga telah hafal matanmatan dari berbagai cabang ilmu. Beliau mempunyai ketajaman dalam memahami serta mudah menyerap ilmu yang sedang dipelajarinya, bahkan keluarganya merasa takjub melihat kecerdasan beliau.Pada masa balighnya, beliau sudah menjadi imam sholat di daerahnya. 

Ketika  Baligh beliau pergi ke Mekkah untuk menunaikan haji selama 2 bulan lamanya, kemudian beliau kembali ke kampung halamannya dan mulai mendalami kitab-kitab madzhab hambali. Dan beliau pergi kembali ke Bashro dan Hijaz untuk menimba Ilmu kepada Alim Ulama’ pada kala itu.

Guru-gurunya 

Diantara guru-guru beliau adalah: 

 1. Syaikh Abdul Wahhab bin Sulaiman (Ayahnya)
 2. Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi
 3. Syaikh ‘Aalim Muhammad Hayatus As-Sanadi Al-Madani

(lihat kitab : Ar-Rokiizah fii Syuruhaat Mutun Al-‘Aqidah, Syaikh Khalid Al-Juhani, Jilid.2 : hal 8) , atau  (lihat kitab : Syarhu Al-Ushul At-Tsalatsah, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal 9)

Perjalanan Dakwahnya 

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menganut pemahaman (Aqidah) Ahlus Sunnah dengan pemahaman salaf yang selalu berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah tanpa ta’wil (Menetapkan Sifat dan Nama-nama Allah Ta’ala) dan filsafat di dalamnya.

Dan dalam masalah fiqh, beliau adalah hambaliyyun madzhab (penganut madzhab Imam Hambali).Meskipun demikian beliau tidak taqlid buta, karena apabila beliau mendapati dalil yang shohih dari Al-Qur’an dan Sunnah sedangkan hal itu bertentangan dengan madzhabnya, maka beliau lebih memilih dalil yang shohih.
(Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Da’watuhu wa Sirotuhu, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, hal 3)

Beliau hidup pada zaman kemunduran Islam, dimana pada zaman itu banyak tersebar ke-syirik-an dan ke-bid’ah-an (perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunan wahyu) di kalangan umat Islam. Beliau menjadi salah satu tokoh kebangkitan Islam, sebagai penyeru dakwah tauhid.

Beliau mengawali dakwahnya dengan menyeru manusia kepada Tauhid (Mengesakan Allah) dan memberantas kesyirikan, karena amalan yang tersebar di Jazirah Arab pada saat itu adalah pengkultusan secara berlebihan kepada para wali, baik dengan mengusap kubur-kuburnya serta bernadzar atasnya.Beliau juga menyerukan untuk tidak meninggikan kuburan. Karena dakwahnya itulah beliau mendapat julukan Muwahhidin (Penyeru kepada Tauhid). 

Adapun penamaan wahhabiyah itu adalah nama yang diberikan oleh orang-orang barat dan pembenci dakwah beliau, agar umat Islam tertipu dengan itu semua.

Banyak orang yang menerima dakwah beliau dan banyak pula yang menolaknya sehingga beliau memilih untuk berhijrah dari kampung halamannya menuju kota Dir’iyyah, dan disitulah beliau berjumpa dengan Alu Su’ud Muhammad bin Su’ud. Dengan rahmat Allah mereka berdua melakukan kerjasama untuk saling bahu-membahu dalam berdakwah untuk mengembalikan kemurnian agama islam dan menghilangkan segala perkara baru yang bertentangan dengan syari’at islam, dari sinilah bermula kerajaan Saudi Arabia.

(Lihat selengkapnya di kitab Tarikh At-Tasyri’ #Muqorror resmi Universitas Al-Azhar Kairo#, Dr. Rasyad Hasan Khalil, hal 211)

Karya-karyanya

 1. Kitab At-Tauhid fiimaa Yajibu min Haqqillah ‘ala Al-‘Abiid
 2. Ushul Al-Iman (Pokok Keimanan)
 3. Fadhlul Al-Islam (Keutamaan Agama Islam)
 4. Kasyfu Asy-Syubuhat (Menyingkap Kerancuan-kerancuan berfikir)
 5. Masail Al-Jahiliyah (Perkara Zaman Jahiliyah)
 6. Mukhtasor Zaadul Al-Ma’aad (Ringkasan Bekal Menuju Akhirat)
 7. Ushul At-Tsalatsah (3 Landasan Utama)
 8. Nawaqidul Al-Islam (Pembatal Keislaman)
 9. Qawaid Al-Arba’ (4 Kaidah-kaidah) dan sebagainya.

Pujian para ulama

Banyak pujian yang datang dari kalangan Ulama’ yang sezaman dengan beliau ataupun sesudahnya, diantaranya :

Saudarnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sulaiman berkata : “Dahulu ayah kami sangat takjub dengan Muhammad karena pemahamannya yang cerdas sebelum usia baligh, dan Ayah berkata : “Aku banyak mengambil faidah dari anakku itu terhadap permasalahan hukum”.

Syaikh As-Syaukani berkata: “Muhammad bin Abdul Wahhab salah satu ulama yang ahli meneliti dan berpengetahuan luas tentang Al-Qur’an dan As-Sunnah”
Syaikh Al-Alusy berkata: “Beliau adalah orang yang sangat fanatik terhadap sunnah Nabi salallahu ‘alaihissalam dan banyak mengingkari perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran di kalangan ulama yang dekat dengan kerajaan dengan cara yang ma’ruf dalam pengingkaran”.

Pendapat salah satu ulama Al-Azhar, Kairo mengenai Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab : https://www.youtube.com/watch?v=FJF0chIDLu0

Wafatnya

Beliau wafat di kota Dir’iyyah pada tahun 1206 H, bertepatan dengan hari senin di akhir bulan Syawwal.

(lihat kitab : Ar-Rokiizah fii Syuruhaat Mutun Al-‘Aqidah, Syaikh Khalid Al-Juhani, Jilid.2 : hal 10-11)

Semoga Allah merahmati beliau dan membalas jasa-jasanya serta meluaskan kuburan beliau dengan ampunan. Aamiin.

Catatan : Tulisan ini sebagian besar bersumber dari kajian yang disampaikan ustadz Abu Yusuf Akhmad Ja’far (Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Kairo sekaligus Murid Syaikh Kholid Mahmud Al-Juhany, Mesir) dengan berbagai penyesuaian

Madinah, ahad 15 Maret 2017

Muhammad Mukhtar Shidiq